Østern (gård i Bærum)

Østern, gårdsnr. 30 i Bærum, Listuveien 8. Gårdsnavnet ble i 1360 skrevet Eystrini, i 1400 Austrini og i 1723 Østeren, Østgården. Endelsen kommer av -vin i betydningen beitemark, altså Østgården. Østern hørte i middelalderen under Nonneseter, senere Hovedøya kloster og kom under Bogstadgodset i 1680-årene, senere under Nordmarksgodset og Fossum Jordbruk. Østern er oppført som kalkleverandør i 1629. Det er ikke påvist kalkbrudd eller kalkovn innen gårdens grenser. Trolig leide Østern en kalkovn og brukte trevirke fra egen grunn. Østern hadde i 1611 sag i Lysakerelva, sammen med gården Ås/Østerås.

Østernseter lå øst for Triungsvann, på sørsiden av Mærraskallen, i Oslos del av Bærumsmarka. Østern ble ved jordbrukstellingen i 1939 oppført med 250 dekar dyrket jord, 5 hester, 14 storfe og 17 sauer. Jordene rundt Østern er Sanden, Trekanten, Stallekra og Limyra.

Steinbruddet og pukkverket Kvebæk hadde navn etter den første bestyreren. Området er de senere år utbygd med attraktive boliger under navnet Fossum Terrasse, med de geologiske veinavnene Basaltveien og Kalderaveien.

Husmannsplasser under Østern

Husmannsplasser under Østern var Lille-Østern, Listua og Bakken.

Bakken

Plassen ble i 1939 oppført med 34 dekar dyrket jord, 1 hest, 6 storfe og 14 høns.

Listua

Dette kan ha vært to plasser, senere utbygd med sjåfør-, fjøsmester- og arbeiderboliger for ansatte ved Fossum Jordbruk. Det store Listu-fjøset (Listuveien 15) huset fram til 1967 150 melkekyr og 40 griser. Jordbruket leverte melk på døra til 600 kunder i Østre Bærum og Oslo vest. Den store driftsbygningen er senere utleid til lager m.m.

Schwenckegården har navn etter Fredrik Schwencke, en av bestyrerne av Fossum Jordbruk. Bestyrerne var grunneierens «forlengede arm» og hadde stor makt og myndighet.

Lille-Østern

Plassen ble solgt til Grini, videre til Norsk Jockeyklubb og Bærum kommune; de senere år har det her vært ridesenter under navnet Østern Brug Ridesenter AS. I Arne Skouens spillefilm Bussen (1961) bodde hovedpersonen Torvald, spilt av Leif Juster, på Lille-Østern. Utescener til mange norske filmer ble i 1960–70-årene tatt opp i området Eiksmarka–Fossum–Lysakerelva.

Smedstua

Stua ligger fortsatt langs Listuveien, mellom NEI-støtten og Østern Brug. Smia ble flyttet til Grini da gården overtok Lille-Østern.